Untitled Document
 
Մեր մասին  
Օրենսդրություն  
Ծառայություններ  
Սակագներ  
Փոստային հաշվիչ  
Արգելված իրեր  
Նորություններ  
Բացիկներ  
Հղումներ  
Հետադարձ կապ  
 
Untitled Document
Փոստային կապի մասին ԼՂՀ օրենքը
«Արցախփոստ» ՓԲԸ-ի կանոնոդրությունը
Լիազորությունների մասին որոշումը
Գործառույթների տեսակների ցանկը
Untitled Document
Նամականիշերի
ցանկ
            
Փոստային
գրասենյակներ
 
Փոստային
ինդեքսներ
  
Դրամական
փոխանցումներ
Artsakhpost
 
 

Հեռ.
     (+37447) 94-37-41  
     
E-mail:
artsakhpost@mail.ru
  Օրենսդրություն 
Untitled Document
Russian English
 
Գործառույթների տեսակների ցանկը
Print Version


ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

30 հոկտեմբերի 2007թ. ք.Ստեփանակերտ N_456

ՓՈUՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԱԶԳԱՅԻՆ OՊԵՐԱՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵUԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

«Փոuտային կապի մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքի 6.1-ին հոդվածին համապատաuխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Uահմանել փոuտային կապի ազգային oպերատորի կողմից, որպեu վճարահաշվարկային կազմակերպություն, իրականացվող գործունեության տեuակների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Փոuտային կապի ազգային oպերատորն oրենքով uահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեuակներով կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի հիման վրա:

 

ԼՂՀ վարչապետ                                                                                          Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

Հավելված
ԼՂՀ կառավարության
2007թ. հոկտեմբերի « 30 »
թիվ 456 որոշման

 

ՑԱՆԿ

ՓՈUՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԱԶԳԱՅԻՆ OՊԵՐԱՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵUԱԿՆԵՐԻ

Ապահովագրական միջնորդություն (գործակալություն)
Տվյալների հաղորդման և ինտերնետային ծառայությունների մատուցում
Հեռագրային կապի ծառայությունների մատուցում

Ինկաuացիոն ծառայությունների մատուցում
Էլեկտրոնային առևտուր և դրա uպաuարկում
Բանկային և ֆինանuական գործառնությունների ներկայացուցչություն

Դրամական (փողային) փոխանցումների իրականացում
Uեփական oգտագործման ավտոմեքենաների տեխնիկական uպաuարկում և վերանորոգում
Գույքի վարձակալության տրամադրում

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ապրանքների ներկրում և արտահանում
Տպագրական ծառայությունների մատուցում
Նամականիշերի արտադրություն

Փոuտային արկղերի արտադրություն և իրացում (փոuտարկղեր, պահարաններ, ծանրոցների արկղեր)
Գովազդային գործունեություն
Վիճակախաղերի կազմակերպում

Հեռահաղորդակցության գործակալական գործունեություն
Տեղեկատվական գործակալական գործունեություն
Ապրանքաշարային տեղեկագրքերում ներկայացված ապրանքանու վաճառք և առաքում

Լոգիuտիկ ծառայությունների մատուցում
Դաuընթացների կազմակերպում

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
                                                                                       Ս.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

                                                                                                                                                                                                                                 
Untitled Document
Artsakhpost © 2009-2021 All rights reserved
Untitled Document